Fazla alınan ücretin iadesi

Özelleştirme işlemleri sonucu kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atananların daha önce çalışmış olduğu kurumlardan peşin olarak aldığı maaştan dolayı haklarında zimmet çıkartılanlar için belirlenen zimmet tutarlarının idareye ne şekilde ödeneceği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 24/05/2002
Kaynak 22 sayılı bülten 21. sayfa

? Telekom Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Rektörlüğünüz emrine atanan.........'e 5.042002 tarihi itibariyle eski kurumunda almış olduğu maaşından............TL. tutarında zimmet çıkartılmış olması sebebiyle 19.04.2002 tarihinde Kurumunuzdaki eni görevine başlayan ilgiliye ödenecek maaştan zimmete esas miktarın kesilip kesilemeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı yazına incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 21.02.1967 tarih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 28 inci maddesi hükmüne göre, kanunlarla Sayıştay denetimine tabi tutulan kurumların bütün gelir, gider ve mallarıyla nakit, tahvil, senet gibi kıymetlerinin alınıp verilmesini, saklanma ve kullanmasını denetlemek ile sorumluların hesap ve işlemlerini yargılayarak kesin hükme bağlamak görevi Sayıştay Başkanlığına verilmiştir. Mezkur Kanunun sorumluluk hallerine ilişkin 45 inci maddesinde de "Sorumlularca; gelir, gider, nal ve kıymetlerden mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmediği, alınmadığı harcanmadığı, verilmediği, saklanmadığı veya idare edilmediği Sayıştayca kesin hükme bağlananları, sorumlular keyfiyetin idarece kendilerine bildirilmesinden başlayarak üç ay içinde Hazineye ödemekle zorunludurlar.

Sayıştayca haklarında verilen kesin hükümler sorumlulara ve ayrıca gerekli kovuşturma yapılmak üzere Maliye Bakanlığına 63 üncü madde uyarınca tebliğ edilir." hükmü bulunmakladır.

832 sayılı Sayıştay Kanununun 63 üncü maddesinde ise, Sayıştay ilamlarının birer nüshasının sorumlulara, birer nüshasının sorumluların bağlı oldukları bakanlık veya daireye, iki nüshasının da bir nüshası ilgili saymanlığa gönderilmek üzere Maliye Bakanlığına ve bir nüshasının da Savcılığa usulüne göre tebliğ olunacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hükümlere göre, zimmet çıkartılmasına ilişkin keyfiyetin idarece ilgiliye bildirildiği tarihten itibaren üç ay içinde bahse konu miktarın sorumlular tarafından Hazineye ödenmesi gerektiğinden bu süre içerisinde İdare tarafından re'sen ilgilinin maaşından kesinti yapılamayacağı düşünülmekle birlikte konu hakkında Maliye Bakanlığından da görüş alınması suretiyle işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmekledir.