Yeni ihdas edilen kadrolara görevde yükselme sınavını yedek olarak kazananların atanamayacağı

Kurumunuzda yapılan görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak, eğitim uzmanı ve şef kadroları için sınavı yedek olarak kazananların, yeni ihdas edilen ve boş bulunan eğitim uzmanı kadrosu ile şef kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 28/02/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 9. sayfa

Kurumunuzda yapılan görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak, eğitim uzmanı ve şef kadroları için sınavı yedek olarak kazananların, yeni ihdas edilen ve boş bulunan eğitim uzmanı kadrosu ile şef kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış olup; "Sınav Şartı" başlıklı 11'inci maddesinde de, "Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, kurumlarınca çıkarılacak görevde yükselme yönetmeliğine uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır. Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, 05/10/2005 tarihli ve 25957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 21'inci maddesinde ise, "Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç ay içerisinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel EK-1 Değerlendirme Formundaki esaslara göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla, son sicil notu yüksek olan tercih edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, görevde yükselme sınavı sonucunda, sadece ilan edilen boş kadrolara, 3 ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılmasının mümkün olması sebebiyle, sınavı kazanıp da yedekte bulunan personelin ilan edilen ve sınav sonucu atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde, bu kadrolara atanabilecekleri, yeni ihdas edilen veya boş bulunan kadrolara atanamayacakları mütalaa edilmektedir.