Sınav iptalinin uygulanması

Memuriyete girdiği özürlü sınavı iptal edilen başka kuruma naklen geçmiş personele iptalin uygulanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 53 Tarih : 06/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 45. sayfa

Yüzüncü Yıl Üniversitesince açılan özürlü personel alımı sınavını kazanarak aynı Üniversitede memuriyete başlayan, müteakiben Genel Komutanlığınıza naklen ataması yapılan ?.'ın memuriyete başlamasına esas teşkil eden sınavın Van İdare Mahkemesince iptal edildiği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesince, Mahkemenin söz konusu Kararı gerekçe gösterilerek adı geçenin memuriyetle ilişiğinin kesilmesi yönünde Komutanlığınıza bildirimde bulunulduğundan bahisle, ilgili hakkında tesis edilecek işleme dair ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2'nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu vurgulanmış, 138'inci maddesinin son fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organların ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesinde, "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur." hükmüne; 46'ncı maddesinde de, "Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay'da temyiz edilebilir." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, ilgi yazıda bahsedilen Ankara 2'nci İdare Mahkemesinin 03/11/1994 tarihli ve 1994/1841 sayılı Kararına konu olan davada, idarece yapılan hata ve usulsüzlükler neticesinde sınavın yine idarenin kendisi tarafından iptal edilmesi/geri alınması dava konusu edilmiş ve Mahkeme, "Devlet memurluğuna giriş sınavının düzenlenmesinde idarece yapılan hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesinin, işlemin tesis edildiği tarihten itibaren dava açma süresi, içinde geri alınması suretiyle mümkün olduğu, bu süre geçirilip özellikle kişiler yönünden bazı sonuçların doğmasından sonra geri alınmasının idari istikrar ve güven ilkeleri ile idare hukuku içtihatlarına aykırılık teşkil edeceği, ancak ilgilinin hilesi, hatası ve yalan beyanı söz konusu olduğunda bu tür işlemlerin süreye bağlı olmaksızın her zaman geri alınabileceği,?" kararına varmıştır.

Ancak, ilgi yazıya konu olan olayda Yüzüncü Yıl Üniversitesince yapılan özürlü personel alımı sınavına dair işlemlerin idarece geri alması söz konusu olmayıp, sınav bizzat Van İdare Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu itibarla da Ankara 2'nci İdare Mahkemesinin mezkur Kararının ilgi yazıda anlatılan olay için emsal teşkil etmeyeceği düşünülmektedir. Kaldı ki bir Mahkeme Kararı gerekçe gösterilerek, bir başka Mahkeme Kararını uygulamama yönünde idarelerce tesis edilecek işlemin yargı kararlarının bağlayıcılığı ilkesine aykırı olacağı açıktır. İdareler Mahkeme Kararlarının yanlış olarak verildiğini düşünüyorlarsa, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 46'ncı maddesi gereğince temyiz yoluna başvurabilir. Temyiz yoluna gitmekten öte idarelerin yargı kararlarını yerine getirmeme gibi bir uygulama içine girmeleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ifadesini bulan yargı kararlarına uyma zorunluluğu prensibine aykırılık teşkil edecektir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-Mahkemelerce verilen iptal kararlarına konu olan idari işlemlerin hiç yapılmamış gibi hüküm doğuracağı,

2-Yüzüncü Yıl Üniversitesince yapılan sınavın Van İdare Mahkemesince iptal edilmesiyle, bu sınavda başarılı olarak memur kadrolarına atanmış olanların memuriyet statülerinin hukuki dayanaktan yoksun kalacağı,

3- Halen Genel Komutanlığınızda çalışan ? hakkında, mezkur Mahkeme Kararını uygulamakla sorumlu idare olan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün talebi doğrultusunda işlem tesis edilmesinin uygun olacağı, değerlendirilmektedir.