Görevde yükselme sınavında sorulan hatalı soru için kuruma müracaat etmesi

Görevde yükselme sınavında hatalı soru olup olmadığına ilişkin iddialarla ilgili olarak, ilgililerin Kurumuna başvurmasının uygun olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 28/02/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 10. sayfa

Balıkesir İli Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğünün 29/01/2007 tarihli ve 154 sayılı yazıları ile Bandırma Arkeoloji Müzesi arkeologu ?'nın, Bakanlığınız tarafından düzenlenen görevde yükselme sınavında, bazı soruların hatalı olduğuna ilişkin ilgi yazı ekindeki dilekçesi incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış olup; 15'inci maddesinde ise, "Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenler." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 22/08/2005 tarihli ve 25914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 18'inci maddesinin (c) bendinde, sınav kurulunun görev ve yetkileri arasında, yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandıracağı belirtilmiş olup; 20'nci maddesinde ise, "Sınava katılanlar, sınav sonucunun kendilerine tebliğinden itibaren on (10) gün içinde sınav sonucuna karşı Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esasların ilgili mevzuatta düzenlenmiş olması sebebiyle, eğitim ve sınavların bu çerçevede yürütülmesi gerekmekte olup, görevde yükselme sınavında hatalı soru olup olmadığına ilişkin iddialarla ilgili olarak, adı geçenin, Kurumuna başvurmasının uygun olduğu değerlendirilmektedir.