Aylıksız izinli personelin sicillerinin doldurulması

Aylıksız izin almak suretiyle yurt dışına giden devlet memurlarının sicil raporlarının doldurulması ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Bilgilerini Artırmak İçin Yabancı Memleketlere Gönderilenlerin Hak ve Yükümlülükleri" başlıklı 79 uncu maddesine istinaden yurt dışına yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderilen personelin sicil raporlarının doldurulmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 78, 79, 121 Tarih : 11/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 47. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Bilgilerini Artırmak İçin Yabancı Memleketlere Gönderilenlerin Hak ve Yükümlülükleri" başlıklı 79 uncu maddesine istinaden yurt dışına yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderilen personel hakkında Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi gereğince sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı ile sicil doldurma dönemi içerisinde aylıksız izne ayrılan ve 3 aydan az çalışma süresi bulunan personel hakkında bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalamasının alınarak o yılın sicil notunun belirlenip belirlenemeyeceği hususlarındaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde; "Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.

Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.

İki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.

Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından üç aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda da memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur.

Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 10' uncu maddesinin birinci fıkrasında; "MİT kadrolarında istihdam edilen memurlar, bu Kanunda belirtilen özel hükümler dışında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 25/07/1983 tarihli ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Eğitimi Genel Planının ikinci kısmının (B) alt başlığında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yaptırılan eğitime hizmet içi eğitim adı verileceği ve personele verilecek çeşitli eğitimlerin, personelin bağlı olduğu kurum veya kuruluşta başka bir kurum veya kuruluşta kurumlararası eğitim merkezlerinde, yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluşlarda veya eğitim merkezlerinde verileceği hususunu ilgili kurumla Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte tespit edeceği hüküm altına alınmıştır.

21/01/1974 sayılı ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde "Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince hazırlanmış olan bu yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrasında sadece; hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalamasının esas alınacağının hüküm altına alınmış olması karşısında; aylıksız izinde geçen sürelerin söz konusu fıkra kapsamında değerlendirilemeyeceği;

2- Kurumunuz personelinin yetiştirilmek amacıyla yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak üzere yurtdışına gönderilmesinin, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması şartıyla, hizmetiçi eğitim kapsamında değerlendirilmesi ve ilgili personel hakkında sicil notu doldurulurken bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalamasının esas alınmasının mümkün olduğu,

mütalaa edilmektedir.