Yıpranma sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirlmeyeceği

Uzman erbaş olarak görev yapılan süreye karşılık verilen yıpranma payının sadece emeklilik müktesebinin tespitinde dikkate alınacağı, bu sürenin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirilmeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 22/04/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 58. sayfa

Uzman erbaş iken sözleşmesini feshederek Ceza İnfaz Kurumlarına açıktan atanan personelin uzman erbaş olarak görev yaptığı toplam sürenin 1 yıl 9 aylık kısmının fiili hizmet zammı (yıpranma payı) olarak hizmetine eklenmiş olduğu belirtilerek, bu durumun maaş, derece ve kademesine yansıtılıp yansıtılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesinin üçüncü fıkrasında; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü bulunmaktadır. Bu hükme istinaden uzman erbaş veya diğer unvanlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış olanlar en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlar kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilmektedir. Bu şekilde atananların hizmet süresi hesaplanırken, ayrıldıkları tarihte hak etmiş oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine asli memur olarak atanmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan, memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin (C) bendinde düzenlenmiş olup, bunun dışında ise bazı geçici hükümlerle işçilikte ve sözleşmeli statüde geçen hizmetleri de memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi sağlanmıştır. Uzman erbaş olarak görev yapılan toplam sürenin bir kısmının fiili hizmet zammı (yıpranma payı) olarak hizmetine eklenmiş olması halinde eklenen bu sürenin maaş, derece ve kademesine yansıtılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bu itibarla, uzman erbaş olarak görev yapılan toplam süreye karşılık verilen yıpranma payının sadece emeklilik müktesebinin tespitinde dikkate alınacağı, bu sürenin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde değerlendirilmesine kanunen imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.