Sözleşmeli personele aylıksız izin verilmesi

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 108
Tarih04/06/2002
Kaynak22 sayılı bülten 56. sayfa
ÖzetSavunma Sanayii Müsteşarlığında kadrosuz sözleşmeli olarak çalışan ve yurt dışında doktora bursu kazanmış olan sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca aylıksız izin verilmesi hk.

Müsteşarlığınızda kadro karşılıksız sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen ..............'nun Amerika Birleşik Devletlerinin Ohio Eyaletinde bulunan Bovvling Green State Üniversitesinden doktora programı için burs kazandığından adı geçen personelinize 6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine istinaden ücretsiz izin verilip verilemeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 7.11 1985 tarih ve 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulmasına Dair Kanunun Müsteşarlığın personel rejiminin düzenlendiği 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Savunma Sanayi Müsteşarlığında 6S7 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik açısından T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir." hükmü yer almakta olup, bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer mali haklarının, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilecektir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında da "İkinci ve üçüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer mali hakları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir." hükmü bulunmaktadır.

3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 15.1.1986 tarih ve 86/10287 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 16 ncı maddesinde, bu Hizmet Sözleşmesi Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikleri hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca Savunma Sanayii Müsteşarlığının kadro karşılıksız sözleşmeli olarak çalışan personel ile yaptığı Hizmet Sözleşmesinin 13 üncü maddesinde "Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda, diğer kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, 15.1.1986 tarih ve 86/10287 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince işlen yapılır." denilmektedir.

6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise "Yetiştirilmek özere (burslu gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eslerine memuriyetleri suresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir...? hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları ve anılan Kurumda kadro karşılıksız sözleşmeli olarak çalışan personel ile yapılan Hizmet Sözleşmesi?nde aylıksız izin verilmesine ilişkin düzenleme yapılmamış olması sebebiyle, yurt dışında doktora bursu kazanmış olan personelinize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne istinaden aylıksız izin verilmesi hususunun Kurumunuzca bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmekledir.

Bu görüş 2373 kez okundu.