Nakledilen personelin daha önce ifa ettiği görevin kazanılmış hak olması

Özelleştirilmeden önce kamu kurumu niteliğini taşıyan kuruluşta Ticaret Müdürü olarak görev yapmış olan ilgilinin atamaya ilişkin genel şartları taşıması kaydıyla Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atanmasının mümkün bulunduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 07/01/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 2. sayfa

.... .... .... .... .... A.Ş.?de Ticaret Müdürü olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde ......... Bakanlığına Şef olarak atanmış bulunan ........ ....?in Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu Yönetmeliğin özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idare ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarından müdür (başmüdür, il ve bölge müdürleri ile Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulunan uzmanlar hariç) ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanacağı hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinde ?Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanların ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakkı saklıdır...? hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; özelleştirilmeden önce kamu kurumu niteliğini haiz .... .... .... .... .... A.Ş. Müdürlüğünde Ticaret Müdürü olarak görev yapmış ilgilinin atamaya ilişkin genel şartları taşıması kaydıyla Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atanmasının Kurumunuzun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.