Sendika yönetim kurulu üyesi kamu personelinin görev yerinin değiştirilmesi

Kamu Görevlileri Sendikası Üyesi ...' un görev yerinin değiştirildiğinden bahisle sendika yöneticisinin görev yerinin değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 02/03/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 11. sayfa

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı değişik 18 inci maddesinde, "Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz." denilmektedir.
Diğer taraftan, ??? Bakanlığının ilgi (b) de kayıtlı yazısında ise; bahse konu personelin, görevini özenli yapmamasından dolayı ihracata engel olduğu, yapılan soruşturma sonunda ilgiliye disiplin cezası verildiği ve bu sebeple görev yerinin değiştirildiği ifade edilmektedir.
Bu hüküm ve açıklamalar ışığında 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin sendika yöneticilerine tanımış bulunduğu görev yerinin değiştirilmemesi güvencesinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarının, sendika yöneticilerinin görev yerlerini haklı bir sebep bulunması ve sebebin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi kaydıyla değiştirebileceği değerlendirilmekte olup, Kanunda geçen "görev yerinin değiştirilme sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmesi" kaydının; kasıtlı olarak sadece sendika yöneticiliği görevine binaen yapılan görev yeri değişikliklerinin önüne geçilmesi ve görev yeri değişikliğine ilişkin işlemin denetlenebilmesi amacına matuf bulunduğu, bu bağlamda bir gerekçeye dayanılarak gerçekleştirilen İdarenin işleminin Kanuna uygun olduğu ancak, Anayasanın 125 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." hükmü uyarınca görev yeri değişikliğine ilişkin işlemin ve idarece belirtilen gerekçelerin yargı denetimine açık olduğu mütalaa edilmektedir.