Tatil günlerinde fazla çalıştılanlara izin verilmesi

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personele tatil günlerinde yaptıkları fazla çalışmalar veya nöbet hizmetleri nedeniyle izin verilip verilemeyeceği, verilmemesi durumunda ise fazla mesai ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 30 Tarih : 11/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 48. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde, merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personele tatil günlerinde yaptıkları fazla çalışmalar veya nöbet hizmetleri nedeniyle izin verilip verilemeyeceği, verilmemesi durumunda ise fazla mesai ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı KHK'nin 30/a maddesinde, "Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının % 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez.

Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle % 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir." denilmektedir.

Diğer taraftan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar' ın 9 uncu maddesinde, "(1) Teşebbüsler, hangi statüde olursa olsun personeline fazla mesai veya çalışma yaptırabilmeleri için yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği işlemleri yaparlar.

(2) Teşebbüsler, 2007 yılı için kendilerine verilen izinler toplamını (saat/yıl) aşmayacak şekilde fazla mesai veya çalışma yaptırabilirler.

(3) Gerekli görüldüğü takdirde, ilave fazla mesai veya çalışma süresini 2007 yılı izninin yüzde onu (% 10) kadar artırmaya teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir. Bu kapsamda yapılan artırımlar 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Hazine Müsteşarlığı ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele, tatil günlerinde yaptıkları fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarda fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmekte olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin yaptığı fazla çalışmalar veya nöbet hizmetleri karşılığında bu personele izin verileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.