KİT sözleşmeli personelinin memur kadrosuna atanamayacağı

?. Üniversitesi emrinde 07/12/2001-27/10/2003 tarihleri arasında (1 yıl 10 ay 20 gün) Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta iken, 27/10/2003 tarihinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinin (c) bendine göre sözleşmeli mühendis olarak atanan ??ın Bakanlığınız emrine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi gereğince açıktan veya aynı Kanunun 74'üncü maddesi gereğince naklen atanıp atanamayacağına hk.(02/04/2012-6385)


Kanun / Madde(ler) 657 / 92, 74 Tarih : 02/04/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 69. sayfa

Bilindiği üzere, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personel rejimini düzenleyen 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, sözleşmeli personelin hak ve yükümlülükleri, memuriyet statüsünden bağımsız olarak düzenlenmiş olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara naklen atanabileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

13/3/1990 tarih ve 02162 sayılı yazımızda yer alan I seri nolu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinde ise, ?Sözleşmeli personelin naklen atanması söz konusu olmadığından bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması, açıktan işe alma niteliğindedir. Aynı şekilde, Bakanlıklar veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında memur veya diğer statüler altında çalışan kamu görevlilerinin teşebbüs veya bağlı ortaklıklarında görev alması da açıktan işe alma olarak izne tabi bulunmaktadır.? hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, ilgilinin 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında Bakanlığınıza naklen atanamayacağı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliği'nin (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1) 6"ncı maddesinin "Öğretim Görevlileri, Okutmanlar ve Öğretim Yardımcılarının Devlet Memurluğuna Alınmaları başlıklı (B) fıkrasında "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31'inci maddesine göre istihdam edilen öğretim görevlileri, 32'nci maddesine göre istihdam edilen okutmanlar ve 33 ile 50'nci maddelerine göre istihdam edilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ile eğitim-öğretim planlamacılarından, kendi istekleri ile görevlerinden çekilmiş olanlar ile görev süreleri sona erenlerin, en az iki yıl süreyle görev yapmış olmaları şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında boş bulunan durumlarına uygun memur kadrolarına açıktan atanmaları, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır." hükmü yer almaktadır.

Ancak, Hacettepe Üniversitesinde yaklaşık 2 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteği ile görevden ayrılan bir davacı tarafından 1 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliğinde yer alan "en az iki yıl" ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay Onikinci Dairesinin 10/02/2012 tarihli, E:2010/8348 sayılı kararıyla 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde yeniden memuriyete atanmada dava konusu tebliğde yer alan süre şartının aranmadığı, 657 sayılı Kanunun öngörmediği bu kısıtlayıcı şartın tebliğ hükmü ile getirilmesinde yasaya ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçe gösterilerek en az iki yıl görev yapmış olma şartının yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, ? Üniversitesi emrinde (1 yıl 10 ay 20 gün) öğretim görevlisi olarak görev yapmış olan ?.?ın diğer şartları taşıması kaydıyla Bakanlığınız emrine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesi gereğince açıktan atanabilmesi hususunun atama izin prosedürlerinin tamamlanması kaydıyla Bakanlığınızın takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.


Özet: Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru unvanlı kadroda görev yaparken Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavını kazanan ilgilinin söz konusu kadroya Kurumunun muvafakatiyle atanmasının mümkün olduğu hk. (11/02/2011-2581)


Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Polis Memuru unvanlı kadroda görev yaptığınızı ve Maliye Bakanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavını kazandığınızı belirterek söz konusu kadroya Kurumunuzun muvafakatiyle atanmanızın mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; ?Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.? hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ?Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz? hükmü, 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında da; ?Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.? hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; mezkur 54 üncü maddede ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24 üncü maddesinde geçen ?nakil? ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, polis memuru iken özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklerde giriş sınavını kazananların söz konusu görevlere atanmalarının ise 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24 üncü maddesinde geçen ?nakil? anlamında değerlendirilmeyeceği ve anılan kadroya Kurumunuzun muvafakatiyle atanabileceğiniz düşünülmekle beraber konu hakkındaki uygulamanın halen çalışmakta olduğunuz Kurumun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.