72'nci madde uyarınca azami 4 yıl izin kullanan personelin durumu

Yazdır
KategoriAylıksız İzin
Kanun / Madde(ler)657 / 72, 108
Tarih09/05/2003
Kaynak23 sayılı bülten 27. sayfa
Özet657 sayılı Kanunun 72 maddesi hükmü uyarınca 4 yıl izin alan devlet memuruna 108 inci madde hükmü uyarınca izin verilebileceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72 nci maddesi gereğince daha önce 4 yıla yakın bir süre ücretsiz izin kullanan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli ??.. ??..?e, eşi ??? ??. ???.?in sürekli bir görevle Belçika?da görevlendirilmesi nedeniyle aynı Kanunun 108 inci maddesi çerçevesinde ücretsiz izin verilip verilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesinde; ?...Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir. Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri; a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı, b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50'si, c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25'i, kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir. Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır. Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir...?, 108 nci maddesinin dördüncü fıkrasında da; ?Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.? hükmü yer almakta ve bu hükümlerden 72 nci madde de, yeniden veya yer değiştirme suretiyle yurtiçinde bir göreve atanan memurların eşine; 108 inci madde de ise, sürekli görevle yurtdışındaki bir göreve atanan memurların eşine, aile biriminin muhafazası açısından aylıksız izin verilmesi öngörülmüş olup, her iki maddede de aylıksız izin verilmesi farklı şartların gerçekleşmesi şartına bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla, eşi yurtdışındaki bir göreve sürekli görevlendirilen adı geçen personele anılan 108 inci madde çerçevesinde aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bu görüş 1966 kez okundu.