Mahkeme kararı uygulama

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca başka bir kamu kurumuna memur olarak naklen atanan personelin, bu atama işleminin mahkeme kararı ile iptal edilmesi üzerine idarece tesis edilecek işlemin ne şekilde olmasının gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 30/04/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 22. sayfa

Kurumunuzda Müdür olarak çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca .......Bakanlığına memur olarak atanan ... ...ın bu atama işlemi....İdare Mahkemesinin ...sayılı Kararı ile iptal edildiği ve iptale ilişkin bu Kararın da Danıştay Beşinci Dairesinin ...günlü ve ...sayılı Kararı ile onandığından bahisle, ilgilinin Holdinginizdeki eski görevine iade talebi hakkında yapılacak işlem hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımız görüşünün istendiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4105 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesi gereğince özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personelin (kapsamdışı personel dahil) diğer kamu kurum veya kuruluşlarındaki durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanmaları Başkanlığımızın teklifi üzerine yapılmaktadır.

Öte yandan, Anayasanın 138 inci maddesinin son fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirmesini geciktiremeyeceği belirtilmiştir.

...İdare Mahkemesince verilmiş bulunan ...gün ve ...sayılı Kararı ile memur olarak yapılmış bulunan atama işlemi iptal edildiğinden, adı geçen memur kadrosuna atanmadan önceki durumuna döndürülmüş ancak, ?istihdam fazlası personel olma? durumu değişmemiştir. Bu sebeple söz konusu iptal Kararı doğrultusunda 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Başkanlığımızca yeniden işlem tesis edilerek ilgilinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanması gerektiğinden, ...tarih ve...sayılı yazımız ile ilgili, ...Bakanlığı emrine 4 üncü dereceli Araştırmacı olarak atanmıştır.

Bu itibarla, adı geçenin ...A.Ş. Genel Müdürlüğünden ayrılarak ...Bakanlığında Memur olarak çalışmaya başladığı tarihten, anılan Mahkemenin iptal Kararı gereğince aynı Bakanlığa atandığı Araştırmacı kadrosunda göreve başladığı tarihe kadar geçen sürede, Müdür ile Memur unvanı arasında özlük hakları bakımından fark bulunması halinde bu farkın Kurumunuz tarafından karşılanması gerekmekte olup, bunun dışında gerek ...İdare Mahkemesinin bahse konu iptal Kararı gerekse bu Kararı onayan Danıştay ...Dairesinin ...tarihli Kararı gereğince ilgilinin, Holdinginizdeki eski görevine iade edilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.