Görevde yükselmede kazanılmış haklara ilişkin

Daha önce eğitim uzmanı olarak asaleten görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranılan şartları taşımanız kaydıyla, görevde yükselme sınavına girmeden memur unvanlı kadrodan eğitim uzmanı unvanlı kadroya, atanmanız hususunun ilgili kurumun takdirinde olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 05/03/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 12. sayfa

? A.Ş. Genel Müdürlüğü ? İşletme Müdürlüğünde eğitim uzmanı olarak görev yapmakta iken, bahsedilen Kurumun özelleştirilmesi sebebiyle, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne, daha sonra Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine memur unvanlı kadroya atandığınız ve halen aynı Kurumda görev yaptığınızdan bahisle, "eğitim uzmanı" unvanının kazanılmış hakkınız olup olmadığına ve çalıştığınız kurumda veya herhangi bir kamu kurumunda eğitim uzmanı unvanlı kadroya veya eşdeğer herhangi bir kadroya görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 05/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinde, araştırma ve planlama hizmetleri grubunda, eğitim uzmanı unvanlı kadroya yer verilmiş olup; "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 19'uncu maddesinde ise, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, görevde yükselme sınavına girmeden memur unvanlı kadrodan eğitim uzmanı unvanlı kadroya, daha önce eğitim uzmanı olarak asaleten görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranılan şartları taşımanız kaydıyla, atanmanız hususunun ilgili kurumun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.