Üye sayılarının belirlenmesi

Sendika üyeliği 28/03/2008 tarihinde sendika tarafından kabul edilen bir kamu görevlisinin üyelik belgesinin 15 gün içinde çalıştığı kuruma teslim edildiğinin belgelenememesi ve onay tarihinden sonraki nisan ayında da sendika aidatının kesilmediğinden bahisle söz konusu personelin mayıs ayında sendika aidatı kesinti listesine dahil edilerek üye sayılarının tespitinde dikkate alınmasının hukuken mümkün olup olmayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 14 Tarih : 12/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 49. sayfa

Sendika üyeliği 28/03/2008 tarihinde sendika tarafından kabul edilen bir kamu görevlisinin üyelik belgesinin 15 gün içinde çalıştığı kuruma teslim edildiğinin belgelenememesi ve onay tarihinden sonraki nisan ayında da sendika aidatının kesilmediğinden bahisle söz konusu personelin mayıs ayında sendika aidatı kesinti listesine dahil edilerek üye sayılarının tespitinde dikkate alınmasının hukuken mümkün olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı değişik 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında " Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, sendika üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin 15 gün içinde işverene bildirilmesini takip eden aybaşından itibaren sendika üyelik aidatı kesilmesi gerektiği ancak süresi içinde (15 gün) başvuru belgesinin işverene teslim edilmiş olmasına rağmen herhangi bir sebeple üyelik bildirimi yapılan personelin aylığından sendika ödentisi kesilmemiş olmasının müteakip aylarda da kesinti yapılamayacağı anlamına gelmeyeceği, sendika üyelik aidatının personelin aylığından kesilmesinde asıl olanın, üyelik bildiriminin işverene ulaştırılması olduğu ve üye sayılarının da bu kesinti esas alınarak belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.