Kararnamede yer almayan unvanın zam tazminatının belirlenmesi

TODAİE Genel Sekreter Yardımcısına ödenecek zam ve tazminatlar için Yan Ödeme Kararnamesinde belirlenen emsal kadroların tespiti hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 152 Tarih : 29/04/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 60. sayfa

Enstitünüzde, 2009/15714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Genel Sekreter Yardımcısı kadrosu ihdas edilmesi sebebiyle, söz konusu unvan için ödenecek zam ve tazminatlar hususunda emsal tespitinin yapılmasının talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere,06/01/2010 tarih ve 2010/7 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın 2010 yılı için uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Kararın 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; "Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kurum veya kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığından alınacak görüş üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda yer almayan ve 2009/15714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilen Genel Sekreter Yardımcısı unvanlı kadronun; I sayılı cetvelin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 23'üncü sırasının (a) bendi, II sayılı cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 7'nci grubunda yer alması uygun görülmüştür.