Özelleştirmeden nakledilen personelin hizmet intibakı

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün özelleştirme işlemlerinin ihale aşamasında olması ve ihalenin sonuçlanması durumunda nakle tabi işlemlerin yürütülmesi sırasında nakil sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 16/05/2005
Kaynak 23 sayılı bülten 97. sayfa

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün özelleştirme işlemlerinin ihale aşamasında olması ve ihalenin sonuçlanması durumunda nakle tabi işlemlerin yürütülmesi sırasında nakil sürecinin ne zaman başlayacağı tereddüde düşüldüğü belirtilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 16/06/2004 tarih ve 5189 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değiştirilen 04/02/1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesinde ise ?Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50'nin altına düşmesi durumunda; Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen aslî ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personelden, Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemeyenler ile Türk Telekomda çalışmaya devam etmek istemekle birlikte bu istekleri Yönetim Kurulunca uygun görülmeyenlere ilişkin personel listesi hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Liste halinde bildirilen personel, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır...? hükmü yer almaktadır.

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 4971 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinde ise ?Kuruluşların, özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi veya bunların müessese, işletme ve işletme birimlerinin; satılması veya devredilmesi halinde satış veya devre ilişkin sözleşmenin imzalanmasından, bunların küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi veya kuruluşların ihtiyaç fazlası personel belirlemeleri halinde bunlarla ilgili işlemlerin sonuçlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde, bu kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel ile sözleşmeli personel (kapsamdışı personel dahil) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Nakle tâbi personelin, geçici 9 uncu madde dikkate alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşların (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum veya kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum veya kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur... Askerlik görevlerini yapmakta olanlar için yukarıdaki süreler terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlar...? ifadesine yer verilmektedir. Esas itibariyle, 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinde; kuruluşların, özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payının % 50'nin altına düşmesi halinde satış veya devre ilişkin sözleşmenin imzalanmasından itibaren onbeş gün içerisinde nakle tabi personel listelerinin Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği, sözkonusu personelin atama tekliflerinin mezkur Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde yapılacağı, atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum veya kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum veya kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılmasının mecburi olduğu, askerlik görevini yapmakta olanlar için bu sürelerin terhislerini takip eden aybaşından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, 406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesinde özel bir düzenlemeyle, nakle tabi personel listesinin hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi öngörülmüştür.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, Türk Telekom hisselerinin satışı sonucu kamu payının % 50?nin altına düşmesi durumunda; nakle tabi personel listesinin hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından itibaren otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi, mezkur Başkanlığın liste ile bildirilen personelin atama taleplerini kırkbeş gün içerisinde, atama teklifi yapılan kurum ve kuruluşların ise atama işlemlerini otuz gün içerisinde yapması gerekmektedir.