Muhasebeci, şef ve memur unvanlı kadrolar için açılan görevde yükselme eğitimi

Muhasebeci, şef ve memur unvanlı kadrolar için açılan görevde yükselme eğitimi ve sınavına yapılan başvuruların değerlendirilmesinin yapılışına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 13/03/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 13. sayfa

Muhasebeci, şef ve memur unvanlı kadrolar için Kurumunuz tarafından düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde hataya düşülmemesi amacıyla, başvuru aşamasında askerde bulunan ancak, eğitim süreci içerisinde görevde olacak personelin başvurularının alınıp alınamayacağına; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan iki yıllık yüksekokul mezunlarının değerlendirmede kaç puan alacağına; lise mezunu olarak şeflik sınavına başvuranların öğrenim durumlarından herhangi bir puan alıp alamayacaklarına; eğitici olarak eğitime katılan personelin ise, eğitim puanı bölümünde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine dair ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, Genel Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında Devlet memurlarının bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için gerekli olan öğrenim düzeylerinin kurumları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerinde unvanlar itibariyle gösterileceği; aynı maddenin son fıkrasında, kurumların kendi yönetmeliklerinde düzenlemeleri kaydıyla, sadece hizmet alanına ilişkin olarak iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, atanabilmeleri için dört yıllık yükseköğrenim şartının aranmayacağı; geçici 3'üncü maddesinde, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenlerin, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilecekleri ile kurumların, özel yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, 5'inci madde ile öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi belirleyebilecekleri hükmü getirilmiştir.
Diğer taraftan, 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin EK-1 Değerlendirme Formunun 1'inci maddesinde, "Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)" hükmüne yer verilmiş olup; söz konusu Yönetmeliğin 28'inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, "Yukarıda adı geçen Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda görevde bulunan personel bakımından Şef ve Muhasebeci kadrolarına atanabilmek için; bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim düzeyinin bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,
1-Başvuru aşamasında askerde bulunan ancak, eğitim süresi içerisinde görevde olacak personelin, hizmetle fiili ilişkisi bulunmadığından, görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmasının mümkün olmadığı,
2-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan iki yıllık yüksekokul mezunlarının, sadece 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilmesi sebebiyle, değerlendirmede iki yıllık yüksekokul mezunlarına verilecek puan değerinin esas alınmasının gerektiği,
3-Lise mezunu olarak şeflik sınavına başvuranların, Kurumunuz Yönetmeliğinin açık hükümleri gereği, en az önlisans mezunu olmak şartı ile puanlamaya tabi tutulması sebebiyle, öğrenim durumları itibarıyla değerlendirilmeyeceği,
4-Eğitim puanı bölümünde, yalnızca hizmet içi eğitime tabi tutulan personelin puanlamada değerlendirilmesi sebebiyle, eğitici olarak eğitime katılan personelin söz konusu bölüm puanlamasında değerlendirilemeyeceği,
mütalaa edilmektedir.