Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri için belirlenen huzur hakları

Özelleştirme kapsam ve programına alınan ?.. A.Ş.'nin 2007 yılında yapılan Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri için belirlenen huzur haklarına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 146 Tarih : 13/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 50. sayfa

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/7/2007 tarihli ve 2007/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ?.. A.Ş.'nin 2007 yılında yapılan Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulu üyeleri için belirlenen huzur hakkının 31/7/2007 tarihli ve 2007/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği için belirlenen ücretlerden daha düşük olması sebebiyle bazı eski yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret farkı talep ettiğinden bahisle, Şirkette görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kapsam dışı olduğu ifade edilen personele yapılacak ödemelere ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 31/7/2007 tarihli ve 2007/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının EK-II bölümünün 1 ve 2 nci maddelerinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine 1.335-YTL, bu kuruluşlarda görevli tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine 1.335-YTL'nin ¾ ü oranında net aylık ücret ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, söz konusu Yüksek Planlama Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde, "Devletin, kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; 1 inci maddede belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4 ünü aşamaz." hükmü, 4 üncü maddesinde ise, "İştirak genel kurullarınca, ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla 3 üncü maddede belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, ?.. A.Ş.'nin yönetim ve denetim kurulu üyelerine Şirket Genel Kurulunca kararlaştırılan ücretlerin ödenmesi gerekmekte olup, tespit edilen tutarın Yüksek Planlama Kurulunca belirlenenden fazla olması halinde aşan kısımla ilgili olarak mezkur 4 üncü madde uyarınca işlem yapılmasının gerektiği değerlendirilmektedir.