Devlet memuruna ancak 1 yönetim kurulu ücretinin ödenebileceği

Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olarak üyelik ücreti alan personelin Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması halinde Sandıktan da yönetim kurulu üyelik ücreti alamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 233 / 7 Tarih : 29/04/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 61. sayfa

Kurumunuzda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan personelin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle yönetim kurulu üyelik ücretini aldığını belirterek, bahsi geçen personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması halinde adı geçen Sandıktan da yönetim kurulu üyelik ücreti alıp alamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 08/06/1984 tarihli ve 233 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Teşebbüs Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelik ve şartları" başlıklı 7'nci maddesinde, "Teşebbüs yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların, Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip, yüksek öğrenim yapmış ve teşebbüsün faaliyet alanı ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır. Ancak, ilgili bakanın teklifi üzerine atanan üyelerden birinde idari veya mesleki ihtisasa sahip olma şartı aranmaz.
2. Teşebbüs yönetim kurulu başkan ve üyeleri; başka bir teşebbüste yönetim kurulu üyesi olamaz ve rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamazlar.
3. Birinci fıkradaki niteliklere sahip bulunan kamu görevlileri teşebbüs yönetim kurulu üyeliklerine atanabilirler. Esas görevleri devam etmek üzere atanan yönetim kurulu üyeleri, başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık ve denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar."
hükmü, kamu iktisadi teşebbüslerin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Çeşitli Kurul Başkan ve Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 34'üncü maddesinin (a) fıkrasında; "Teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir." hükmü, 04/07/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12'nci maddesinde, "Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve görevleri dışında, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir..." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle yönetim kurulu üyelik ücreti alan Kurumunuz Genel Müdür Yardımcısının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması halinde söz konusu üyelik için ücret ödenmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.