Sivas demir çelik personeli

Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'ne atananların istekleri üzerine T.C.Emekli Sandığı ile ilişkilerini devam ettirebilecekleri, mezkur kuruluşun özel hukuk hükümlerine tabi olması ve personelinin de 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilmesi sebebiyle müdür ve daha üst kademeler için kadro ihdasının mümkün bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 5434 / 12 Tarih : 29/07/1996
Kaynak 14 sayılı bülten 64. sayfa

Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nde çalışan personelin hukuki durumları ile ilgili tereddütleri içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Özelleştirme kapsamına ve programına alınmış bulunan sermayesinin yansından fazlası Devlete ait İş Kanunu hükümlerine göre personel istihdam eden bir kuruluştur.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin sandıktan faydalanacak daire, kurum ve ortaklıkları düzenleyen I inci bölümünün (J) fıkrasında "Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası yukarı da sayılan daire, idare, banka ve kurumlardan birine veya bir kaçına ait ortaklıklarla bunların kendi sermayeleri ile kuracakları diğer ortaklıklar" hükmü bulunmakta olup, Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.de bu kapsamda bulunmaktadır. Anılan kuruluş 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun kapsamında yer almakla birlikte İş Kanununa tabi olarak çalışması sebebiyle personelinin Emekli Sandığı ile ilişkilendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

4046 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen Ek 71 inci maddede ise "Sosyal güvenlik bakımından T.C Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunmakta iken, özelleştirme programına alman kuruluşlara atananlarla, bu kuruluşların özelleştirilmeleri sonucu sermayelerindeki kamu payı %50'nin altına düşenler ile bunlardan anonim şirkete dönüştürülüp dönüştürülmediğine bakılmaksızın satılan veya devredilenlerde T.C.Emekli Sandığına tabi olarak çalı şan personelden isteyenlerin Sandıkla ilgileri devam eder. Ancak bu kuruluşların sermayelerindeki kamu payının %50'nin altına düştüğü tarihten anonim şirket statüsünde olmayanların satışı veya devri tarihinden sonra sandığa tabi olarak geçen süreler için emeklilik ikramiyesi ödenmez." hükmü bulunmakta olup, bu hüküm uyarınca Emekli Sandığına tabi bir görevde bulunanlardan özelleştirme programına alınan Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'ne atananların istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilerini devam ettirebilecekleri düşünülmektedir.

Diğer taraftan, özelleştirme kapsam ve programına alınmış bulunan kuruluşlardaki boşalan kadro ve pozisyonların 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca iptal ediliyor olması sebebiyle bu kuruluşlara yeni kadro ve pozisyon ihdası sözkonusu bulunmamakta olup, Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'nin özel hukuk hükümlerine tabi olması ve personelinin de 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilmesi sebebiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ekinde yer almayan bu kuruluşa, anılan Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellere dahil edilmek amacıyla Müdür ve daha üst kademeler için kadro ihdasının mümkün bulunmadığı mütalaa olunmaktadır.