Kazanılmış haklar ve değişik unvanlar ilişkin

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi hükmü gereğince daha önce ihraz edilen unvanları kazananların hakları saklı olduğu ve değişik unvanlara atanmaya ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 13/03/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 15. sayfa

Kurumunuz personeli ? ile ?'in şef, ?.'nın bilgisayar işletmeni, ?..'un veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ?.'in çocuk gelişimcisi ve eğitimcisi ve ?'ın uzman unvanlı kadroya atanmaları hususuna ilişkin Başkanlığımızca verilen görüşlerde İdarenizin takdirine atıf yapılması karşısında, Kurumunuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hukuki bir durumun doğup doğmayacağına ve yapılacak işleme esas görüşün Genel Müdürlüğünüze bildirilmesine dair ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; ek 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında da, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Genel Yönetmeliğin geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 23/12/2005 tarihli ve 26032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin a/2 bendinde "şef", e/1 bendinde "bilgisayar işletmeni" ve "veri hazırlama ve kontrol işletmeni" kadrolarına; unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında da "çocuk gelişimcisi" unvanlı kadroya yer verilmiş; söz konusu Yönetmeliğin 7'nci maddesinin (b) bendinde şef, (h) bendinde bilgisayar işletmeni, (ı) bendinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 9'uncu maddesinin (h) bendinde ise çocuk gelişimcisi unvanlı kadrolara atanma şartları düzenlenmiştir.
Söz konusu Kurumunuz Yönetmeliğinin "Görev grupları arasında geçişler" başlıklı 23'üncü maddesinde, "Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gurupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Aynı görev gurubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere atanabilirler. ?
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43'üncü maddesinin (b) bendinde, "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim- öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü getirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde;
1-Sadece ihraz edilen unvanlar kazanılmış hak olarak öngörüldüğünden, daha önce şef yardımcısı olarak çalışmış bulunan ve halen memur kadrosunda çalışan ?.'in, görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan şef unvanlı kadroya atanmasının mümkün olmadığı,
2-Bilet kontrol memuru unvanlı kadroyu asaleten ihraz eden ?? ile ?'un, ihraz ettikleri unvanlı kadronun bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolarla aynı düzeyde görevler olması sebebiyle, ilgililerin bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrolar için aranan şartları haiz olmaları kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmaksızın söz konusu görevlere atanabilecekleri,
3-Daha önce Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğünde uzman pozisyonunda çalışmış olan ve halen bilet kontrol memuru unvanlı kadroda görev yapan ?.'ın, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması ve bu kadroda asaleten görev yapmış olması kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmaksızın uzman unvanlı kadroya atanabileceği,
4-"Çocuk eğitimcisi" unvanlı kadroda görev yapan ?.'in, "çocuk gelişimi ve eğitimcisi" unvanını ihraz edip etmediği veya bu unvana eşdeğer bir öğrenim görüp görmediği hususunda ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş alınmasının uygun olacağı,
5- Daha önce koruma ve güvenlik amiri olarak görev yapan ve halen memur unvanlı kadroda çalışan ?'in ise, daha önce ihraz ettiği koruma ve güvenlik amiri pozisyonu ile şef unvanlı kadronun aynı düzeyde görevler olması sebebiyle, adı geçenin şef unvanlı kadroya, şef kadrosu için aranılan şartları taşıması ve daha önce ihraz ettiği ifade edilen koruma güvenlik amiri kadrosuna asaleten atanmış olması kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi olmaksızın, atanabileceği
mütalaa edilmektedir.