Sahte evrak tanziminden 3 yıl 6 ay hapis cezası alanın memur olamayacağı

Bakanlığınız ? İl Müdürlüğünde inşaat teknikeri olarak görev yapmakta iken mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 339/1 maddesi gereğince ?sahte evrak tanzimi? suçundan yargılanıp kesinleşmiş hüküm ile 3 yıl 6 ay ağır hapse mahkum edilen ve bu mahkumiyet üzerine 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca 2005 yılında görevine son verilen ??in eski görevine atanma talebinde bulunduğunu belirten ve adıgeçenin eski görevine atanıp atanamayacağı hk (22.07.2012-14761)


Kanun / Madde(ler) 657 / 48, 98 Tarih : 22/07/2012
Kaynak 33 sayılı bülten 74. sayfa

Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ?Evrakta Sahtekarlık? başlıklı 3 üncü faslının 339 uncu maddesinde; ?Bir memur memuriyetini icrada tamamen veya kısmen sahte bir varaka tanzim eder veya hakiki bir varakayı tağyir ve tahrif eyler ve bundan dolayı umumi ve hususi bir mazarrat tevellüt edebilirse üç seneden on seneye kadar ağır hapis cezasına mahkum olur. Eğer işbu varaka sahteliği ispat edilmedikçe muteber olan evrak kabilinden ise ağır hapis cezası beş seneden on iki seneye kadar verilir?? hükmüne yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317 nci maddesiyle değişik, ?Genel ve özel şartlar? başlıklı 48 inci maddesinde; ?Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar: ?

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak?? hükmü yer almakta olup, hapis cezasının süresine bakılmaksızın sahtecilik suçundan mahkum olanların Devlet memuru olamayacakları ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun ?Memurluğun sona ermesi? başlıklı 98 inci maddesinde; ?Devlet memurlarının

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi; ?

hallerinde memurluğu sona erer.? denilmek suretiyle, Devlet memurlarının memurluğa alınma şartlarından her hangi birini memurlukları sırasında kaybetmeleri halinde memuriyetlerinin sona ereceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; sahte evrak tanzimi suçundan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan ilgilinin memuriyete alınma şartlarını taşımadığı değerlendirilmektedir.