Nakledilen personelin şahsa bağlı ek göstergesi

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince nakledilen personelin, nakledilmeden önceki ek göstergesinden şahsına bağlı olarak nakledildiği kadroda da aynı ek göstergeden yararlanmasının gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 06/01/2006
Kaynak 23 sayılı bülten 1. sayfa

... ..... ..... A.Ş. Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken .... İl ......... Müdürlüğüne 1 inci derece Araştırmacı kadrosuna atanan .... .... ....?ın ek göstergesinin 3000 olarak verilip verilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin atandıkları kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hak edeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin (varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki farkın giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödeneceği hükme bağlanmıştır.

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine 4232 sayılı Kanunla eklenen son fıkrada da ?Ancak bu madde gereğince nakledilen personelden (Bu kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dahil) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvelde belirtilen personelin, eski kadrolarına ait aylık, ek-gösterge ve her türlü zam ve tazminat (ek tazminat hariç) hakları şahıslarına bağlı olarak atandıkları görevlerde kaldıkları sürece saklı tutulur. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince I sayılı cetvele tabi iken bu madde çerçevesinde daha önce nakil işlemi gerçekleştirilenler de bu fıkra hükmünden yararlanırlar.? hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, ilgilinin nakledilmeden önceki ek göstergesinin 3000 olduğu ve şahsına bağlı olarak nakledildiği kadroda da aynı ek göstergeden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir.