Takdir belgeleri ve bazı eğitimlerin hizmet içi eğitim olarak değerlendirilmesi

Görevde yükselme eğitimi ve sınavına yapılan başvurularda takdir belgeleri ve bazı eğitimlerin hizmet içi eğitim olarak değerlendirilmesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 15/03/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 17. sayfa

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin EK-1 Değerlendirme Formunda yer alan hükümlere göre, müracaat tarihi itibarıyla, hangi tarihe kadar alınan takdir belgelerinin puanlamaya dahil edileceğine; atamaya yetkili amirler dışında verilen belgelerin değerlendirmeye alınıp alınamayacağına; makam onayı alınarak personelin gönderildiği TODAİE, TÖMER, ATAUM ve benzeri kuruluşlardan alınan eğitimlerin hizmet içi eğitim olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine; makam onayı ile mesai saatleri içerisinde veya dışında belirli aralıklarla alınan eğitimlerin gün hesabında nasıl değerlendirileceğine ve hafta sonlarının eğitim günü olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin EK-1 Değerlendirme Formunun 4'üncü maddesinde, "İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)" hükmüne yer verilmiş olup; söz konusu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde ise, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)" hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, Devlet memurlarının eğitimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 25/07/1983 tarihli ve 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı" ikinci kısmında, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yaptırılan eğitime hizmet içi eğitim denir." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,
1-Müracaat tarihinin bitimine kadar alınan takdir belgelerinin puanlamaya dahil edileceği; bu tarihten sonra alınan belgelerin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı,
2-Puanlamada sadece atamaya yetkili amirler tarafından verilen belgelerin değerlendirmeye alınması sebebiyle, bunun dışında alınan belgelerin puanlamaya esas olmayacağı,
3-Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ve Kurumunuz Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği gereğince, TODAİE, TÖMER, ATAUM ve benzeri kuruluşlarda personele eğitim yaptırılmışsa, bu eğitimlerin hizmet içi eğitim olarak değerlendirilebileceği,
4-Günde (5) saat ve üzerinde olmak üzere gördürülen hizmet içi eğitimlerin, Kurumunuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin EK-1 Değerlendirme Formu çerçevesinde puanlamada değerlendirilebileceği ve hafta sonlarında yaptırılan eğitimin de hizmet içi eğitim olduğu mütalaa edilmektedir.