Yurt içinde ve dışında geçici olarak görevlendirme

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin amirlerince bir görevin ifası için yurt içinde veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilecekleri, bu görevlendirmenin sözleşmeli personelin asli görevi ile ilgili olması ve hizmetin yerine getirilebilmesi anlayışı çerçevesinde süresinin tespit edilmesi gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 233 / 31 Tarih : 16/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 50. sayfa

Eurocontrol Teşkilatına şahsen başvuruda bulunan ve yapılan sınavlar neticesinde kısa listeye girmeye hak kazanan Kurumunuz personeli ?'nın Eurocontrol Teşkilatı CRCO biriminde 6 ay süre ile geçici olarak görevlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 29/01/1990 tarihli ve 20417 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Yurt içinde ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek sözleşmeli personele gündelik ve yol gideri ödenir. Ödenecek gündelik miktarı 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca en yüksek Devlet memuru için belirlenen gündeliği geçmemek üzere ilgililerin görev ve unvanları dikkate alınarak teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca tespit edilir.

İlk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet mahalli ile görev mahalli arasında kendisi ve aile efradına harcırah ödenmez.

Yukarıda belirtilmeyen hususlarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. "hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde; gerekli koşulların varlığı halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin amirlerince bir görevin ifası için yurt içinde veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilecekleri, bu görevlendirmenin sözleşmeli personelin asli görevi ile ilgili olması ve hizmetin yerine getirilebilmesi anlayışı çerçevesinde süresinin tespit edilmesi gerektiği düşünülmektedir.