Aday devlet memurunun intibakı ne zaman yapılacağı

Aday memur olarak atanan ve adaylık dönemi içinde 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi talebinde bulunanlarla ilgili yapılacak işlem hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 30/04/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 63. sayfa

Bakanlığınıza açıktan aday memur olarak atanan ve göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi talebinde bulunanlar hakkında yapılacak işlem hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin A/1 bendinde; "Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü, A/6-b bendinde; "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmü, A/9 bendinde; "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır." hükmü yer almakta; 64'üncü maddesinde Devlet memurunun kademede ilerlemesi yapabilmesi için;
A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,
C) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması
şartlarının aranacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Diğer taraftan, mezkur Kanunun 158'inci maddesinde ise, aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmayacağı ifade edilmektedir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64'üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamayacağı ancak, adaylık süresi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi yapılmasının mümkün olduğu, buna göre, Bakanlığınız emrine aday memur olarak atananların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde bahsi geçen maddeler uyarınca yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulamasının ilgililerin söz konusu öğrenim durumlarına ilişkin belgeleri Bakanlığınıza ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulundukları tarih itibariyle yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.