Özelleştirmeden nakledilen personelin nakil işleminin iptal edilmesi sonucu aylığının ödenmesi

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmü gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılan personelin bu atama işlemine karşı açmış olduğu davayı kazanması halinde bu personele yapılacak ödemeler hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 21/04/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 20. sayfa

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmü gereğince kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapılan personelin bu atama işlemine karşı açmış olduğu davayı kazanması halinde bu personele yapılacak ödemelerle ilgili tereddütlerin sorulduğu ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinin birinci fıkrasında, ?Özelleştirme programına alınan, özelleştirilen, faaliyeti durdurulan, küçültülen, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmeli personel (kapsamdışı personel dahil) diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlarına, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendinde yer alan hükümlerde dikkate alınarak aşağıdaki şekilde nakledilirler;? ikinci fıkrasında ise, ?...Kamu kurum ve/veya kuruluşlarına atanacak personelin bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen durumlarda atamalarının yapılıp, eski kurumları ile ilişkilerinin kesileceği tarihe kadar geçecek süredeki aylık ücret, sosyal hak ve yardımlar ile her türlü özlük hakları Özelleştirme Fonundan ödenir...? hükmü yer almaktadır.

Başkanlığımızca, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükmü gereğince Rektörlüğünüze yapılan atama teklifinin ve Rektörlüğünüzce yapılan atama işleminin İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle ilgili tekrar eski durumu olan istihdam fazlası personel statüsüne mahkeme kararının uygulanması nedeniyle döndürülmüştür.

Sonuç olarak, iptal davalarında idari işlemin tesis edildiği tarihe kadar geriye yürüyeceği ve işlemin tesis edildiği tarihe kadar hukuki etkilerini göstereceği hususunun idare hukukunun önemli ilkesinden birisi olduğu dikkate alındığında, yargı kararı ile iptal edilen idari işlemin hiç yapılmamış gibi dikkate alınarak eski durumuna döndürülmesi karşısında, Rektörlüğünüzce ilgiliye herhangi bir ödeme yapılmasının söz konusu olamayacağı ve ilgilinin tekrar atama teklifi ve akabinde atama işlemi yapılıncaya kadar geçecek sürede özlük haklarının ve Mahkeme Kararı nedeniyle ödenmesi gereken farklarının Kurumunuza atanmadan önceki maaşının ödendiği kurum tarafından ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.