Aylıksız izinde ileri bir tarih belirlenemeyeceği

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 18 inci maddesinin uygulanmasında süresi içinde aylıksız izin talebinde bulunan, ancak aylıksız izne ayrılma zamanını ileriki tarih olarak bildirilen sendika yöneticisinin bu izin talebinin karşılanıp karşılanamayacağı konusunda


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 16/03/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 18. sayfa

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi" başlıklı 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküm ışığında sendika yöneticilerinin, seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde yazılı talepte bulunmaları koşuluyla bu görevleri süresince aylıksız izne ayrılacakları öngörülmüştür. Söz konusu fıkrada belirtilen "otuz günlük süre", hak düşürücü süre olarak değerlendirilmekte olup, bahse konu fıkrada bu süre içerisinde aylıksız izin talebinde bulunan personelin "görevleri süresince" aylıksız izne ayrılacağının öngörülmesi sebebiyle aylıksız iznin ileriki bir tarihten itibaren başlatılmasına imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.