108 inci maddenin birinci fıkrasına göre verilen aylıksız iznin 1 katı kadar uzatılabileceği

657 sayılı Kanunun 108 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre 6 ay ücretsiz izin verilen Devlet memurlarına aynı şartlarda verilen sürenin bir katına kadar uzatılabileceği, farklı sebep ve kişiler nedeniyle ise tekrar bir 6 ay daha izin verilmesinin mümkün olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 108 Tarih : 18/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 52. sayfa

Kurumunuz personeli ?' in 21/05/2008 tarihli dilekçesi ile epilepsi hastası olan kardeşinin tedavisi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine istinaden 6 ay ücretsiz izin talebinde bulunduğu, adı geçenin daha önce de aynı sebepten dolayı 6 ay ücretsiz izin kullandığından bahisle, mezkur Kanunun 108 inci maddesinden ikinci kez faydalanıp faydalanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinde; "Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde, 6 ay ücretsiz izin verilen Devlet memurlarına aynı şartlarda verilen sürenin bir katına kadar uzatılabileceği, farklı sebep ve kişiler nedeniyle ise tekrar bir 6 ay daha izin verilmesinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.