Düzenlenmeyen sicil için başarı ücreti ödenemiyeceği

4046 sayılı Kanun gereğince atanan personelin sicil notunun ne şekilde belirleneceği hk.


Kanun / Madde(ler) 399 / 25 Tarih : 04/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 64. sayfa

4046 sayılı Kanun gereğince Genel Müdürlüğünüze atanan personelin sicil dosyasının incelenmesi neticesinde 2008 Yılında 6 aydan fazla aylıksız izin alması sebebiyle 2008 Yılı sicil ve başarı değerleme notunun geriye doğru son üç yılın ortalaması alınmak suretiyle tespit edildiğini, daha önce görev yaptığı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den ayrıldığı 11/02/2010 tarihi ile Şirketinize atandığı 20/10/2010 tarihi arasında çalışmadığını belirterek, ilgilinin 2009 Yılı sicil notunun ne şekilde belirleneceği ile sözleşme ücretine başarı ücretinin ilave edilip edilmeyeceği hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/11/1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin birinci ve son fıkrasında; "Haklarında sicil raporu düzenlenecek sözleşmeli personel, değerlendirmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.
Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır."
hükmü yer almaktadır.
Diğer 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Aylık ve Ücretler" başlıklı 25'inci maddesinin (c) bendinde "...sözleşme ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur..." hükmüne yer verilmekte, "Başarı Ücreti" başlıklı 27'nci maddesinde "Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarı düzeyleri (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8'i, (B) düzeyinde olanlara % 4'ü, (C) düzeyinde olanlara %2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir." hükümleri yer almaktadır.
Bu çerçevede, bahsi geçen personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenebilmesi için sicil amirinin yanında 3 ay fiilen olmak üzere en az 6 ay çalışma zorunluluğu bulunduğu ve son üç yıllık sicil ve başarı notlarının ortalamasının esas alınmasının ancak hizmetiçi eğitim ve hastalık izinlerinin sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi hallerinde bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabileceği hususundan hareketle, 2008 Yılı sicil ve başarı değerleme notu geriye doğru son üç yılın ortalaması alınmak suretiyle tespit edilen ilgilinin 2009 Yılı sicil ve başarı değerleme notunun da geriye doğru son üç yılın ortalaması esas alınarak tespit edilemeyeceği, dolayısıyla sicil ve başarı değerleme raporu düzenlenemeyen ilgilinin sözleşme ücretine başarı ücretinin ilave edilmemesi gerektiği mütalaa edilmektedir.