Seçim için istifa edenlerin yurt dışı hizmet leri

Milletvekili genel seçimlerine katılabilmek için istifa eden ve aday listelerinde yer almaması üzerine tekrar eski görevine başlatılan ilgilinin görevde olmadığı sürenin Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik uyarınca tespit edilecek yurt dışı görev süresinin hesabında dikkate alınmaması gerektiğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 298 / 7 Tarih : 19/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 52. sayfa

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği görevine atanan ?'ın 15/07/2004 tarihinde söz konusu göreve başladığını, ilgilinin bu görevini yürütmekte iken 22/07/2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerine katılabilmek için istifa ettiğini, adı geçenin aday listelerinde yer almaması üzerine 09/07/2007 tarihinde tekrar eski görevine başladığını belirterek yurt dışı görev süresi 15/07/2008 tarihinde dolacak olan ilgilinin görevi başında bulunmadığı 07/05/2007-08/07/2007 tarihleri arasındaki 2 aylık sürenin yurt dışı görev süresine dahil edilip edilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde; "Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." hükmü; 02/05/1961 tarihli ve 10796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde; "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almakta olup; bu hükümler gereğince, milletvekilliği veya mahalli idareler seçimlerine katılmak amacıyla gerek aday adayı olup aday olmayan, gerekse aday olup seçimi kaybedenlerin, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden bir ay içerisinde başvurmaları halinde eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönmeleri mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 1 inci bendinde; "Atamalarda aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Atamalarda meslekî yeterlilik sınavındaki başarı sırası esas alınır.

b) Haklarında ceza soruşturması veya aylıktan kesme ve daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması açılanların dış göreve atanmaları, soruşturma sonucuna kadar ertelenir.

c) Yurtdışında sürekli görev süresi en çok üç yıldır ve bu süre uzatılmaz.

ç) Yurtdışında sürekli görevden yurtiçindeki görevine dönenlerin, yeniden yurtdışına atanabilmeleri için, yurtiçinde en az üç yıl hizmet yapmış olmaları zorunludur.

d) Yurtdışı göreve en fazla iki kez atanılabilir." hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 22/07/2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerine katılabilmek için istifa eden ve aday listelerinde yer almaması üzerine tekrar eski görevine başlatılan ilgilinin görevinden istifa ettiği tarih ile tekrar eski görevine başladığı tarih arasında geçen sürelerin, bahsi geçen kişinin bu sürelerde yurt dışı görevde bulunmaması sebebiyle Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik uyarınca tespit edilecek yurt dışı görev süresinin hesabında dikkate alınmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.