Yönetim Kurulu üyesinin nakil olması halinde iznin devam edeceği

4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi gereğince ataması yapılan memur sendikasında görevli KİT personelinin göreve başlamaması nedeniyle yapılması gereken işlem hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 06/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 65. sayfa

4046 sayılı Kanunun değişik 22'nci maddesi gereğince, Başkanlığımız tarafından Bakanlığınız emrine atama teklifi uygun görülen ? A.Ş. Genel Müdürlüğü personeli ?.'ın 2011 Yılına kadar .?Sendikasında görevli olması sebebiyle Bakanlığınızdaki görevine başlatılamadığından bahisle, adı geçen hakkında yapılacak işlemin bildirilmesine dair ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere 4046 sayılı Kanunun değişik 22'nci maddesinde, nakle tabi veya istihdam fazlası olarak bildirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolardan Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya atamasının teklif edileceği, atama teklif yazısının intikalinden itibaren otuz gün içerisinde atama işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu, personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63'üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşunun sorumlu bulunduğu, atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunun en geç onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği hükme bağlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi başlıklı 62'nci maddesinde de, bu madde ile tespit edilen sürelerin kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi tarihinde başlayacağına hükmedilmiştir.
25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18'inci maddesinde, "?Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar? Aylıksız izine ayrılan yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve karşılıklarının yöneticisi oldukları sendikaları tarafından her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesini kabul etmeleri koşuluyla kazanılmış hak aylığı ile emeklilik hizmetine sayılır? Aylıksız izinli sayılanlardan herhangi bir nedenle sendika veya konfederasyon organlarındaki görevlerinden ayrılanlar, görevlerinin son bulması tarihinden itibaren otuz gün içinde ayrıldıkları kurum ve kuruluşa yazılı müracaat etmeleri durumunda, kamu işvereni bu kimseleri otuz gün içinde eski görevlerine ya da uygun diğer bir göreve atamak zorundadır." hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla, ? Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı olan ?. A.Ş. Genel Müdürlüğünün özelleştirilmesi sürecinde nakle tabi olarak Başkanlığımıza bildirilmesi üzerine Bakanlığınız emrine atama teklifi uygun görülen ?.'ın 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesi uyarınca atama işleminin yapılarak adı geçene tebliğ edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan .?'ın ?. Sendikasındaki görevinden kaynaklanan aylıksız izninin devam edeceği, izninin bitmesi veya ilgilinin izni kesmesi halinde ise 4688 sayılı Kanunun mezkur hükümleri çerçevesinde Bakanlığınızdaki görevine başlatılması gerektiği değerlendirilmektedir.