5 ve 6 bölgelerde görev yapmaya ilişkin

Halen 5 ve 6 ncı bölgelerde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan personelin, bu bölgelerdeki hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgelere atamalarının yapılmasının mümkün bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 04/11/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 49. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde ilk defa Bölge Müdür Yardımcısı olarak 5 ve 6 ncı bölgelere atanan personelin, bu bölgelerdeki hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgelere atamalarının yapılıp yapılamayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 19.04.1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin değişik Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında; ?190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan, a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Mal Müdürü, İl ve İlçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına, b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına, c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına, atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.? hükmü yer almakta olup, üçüncü fıkrasında da, birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerektiği ve diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şartın aranmayacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Bahse konu ek maddenin son fıkrasında ise; 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, halen 5 ve 6 ncı bölgelerde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan personelin, bu bölgelerdeki hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgelere atamalarının yapılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.