Belirli unvanların sendikalara üye olmalarına ilişkin

TEİAŞ Genel Müdürlüğünde grup müdürü, grup müdür yardımcısı, müdür, işletme müdürü ve işletme müdür yardımcısı hiyerarşisiyle istihdam edilen personelden hangilerinin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri; 100 kamu görevlisi sayısının tespiti için yapılan hesaplamada koruma ve güvenlik amiri ile personelinin sayısının nasıl dikkate alınacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 3, 15, 18 Tarih : 07/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 66. sayfa

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (a) bendinde; "Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini ifade eder." hükmüne, (d) bendinde; "İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, mezkur Kanunun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15'inci maddesinin (c) bendinde; "Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri, 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları, belediye başkanları ve yardımcıları üye olamazlar ve sendika kuramazlar." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde,
1)100'den az sayıda kamu görevlisinin istihdam edildiği işyerlerinde, 4688 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin (c) bendinde sendika üyesi olamayacakları açıkça belirtilen unvanlar dışında, bu işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcılarının unvanlarına bakılmaksızın sendikalara üye olabilecekleri,
2)100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı işyerlerinin en üst amirleri ile yardımcılarının sendika üyesi olabilmelerinde belirlenecek sayının hesaplanmasında sendika üyesi olup olamayacaklarına bakılmaksızın o işyerinde çalışan 4688 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki kamu görevlilerinin tamamının dikkate alınması gerektiğinden koruma ve güvenlik personelinin de hesaplamaya dahil edileceği,
3) 100 ve daha fazla kamu görevlisinin istihdam edildiği bir işyerinde en üst amir ile bunların yardımcısı niteliğini haiz olan kamu görevlisinin sendika üyeliğinin sona ereceği, işyerinde en üst amir ile bunların yardımcısı niteliğini haiz olmayan kamu görevlisinin ise sendika üyeliğinin devam edeceği,
değerlendirilmektedir.