Nakledilen personelin hangi hizmetlerinin değerlendirileceği

4046 sayılı Kanunun nakli yapılan personelin kapsam dışı statüde geçen ve 4046 sayılı Kanunun geçici 9 uncu madde kapsamında olmayan hizmetlerin değerlendirilemeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4046 / 9 Tarih : 29/03/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 20. sayfa

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (SEKA) Dalaman İşletme Müdürlüğünde 25/5/1976 tarihinde sigortalı olarak işe başlayan, 1/4/1991 tarihinde aynı yerde sözleşmeli statüde görevine devam eden ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde Kurumunuzda 5 inci dereceli memur kadrosuna ataması yapılarak 31/8/2001 tarihinde göreve başlayan ?'ın 25/5/1976-1/4/1991 tarihleri arasında geçen sigortalı hizmetlerinin ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet sürelerinin aynı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirileceği, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, faaliyette bulunduğu dönemde, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsü olup, bu kuruluşta kapsam dışı statüde personel istihdam edilmemiştir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklama çerçevesinde, Kurumunuzda, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde 5 inci dereceli memur kadrosuna ataması yapılan ?'ın 25/5/1976-1/4/1991 tarihleri arasında SEKA Genel Müdürlüğünde geçen sigortalı hizmetlerinin, söz konusu hüküm kapsamına girmemesi sebebiyle bu sürelerin ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde dikkate alınamayacağı değerlendirilmektedir.