Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdamına müsaade edilen personelin aylıksız izinli sayılması, 5682 sayılı Pasaport Kanunundan faydalanacağı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdamına müsaade edilen personelin aylıksız izinli sayılması gerektiği; aylıksız izinli personelin kadrosuyla ilgisi devam edeceğinden, 5682 sayılı Pasaport Kanununun ilgili hükümlerinden yararlanarak hususi pasaport almasının mümkün olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5682 / 14 Tarih : 26/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 56. sayfa

Bakanlığınız Strateji Geliştirme Başkanlığı emrinde "Daire Başkanı" olarak görev yapmakta iken, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna "Başkan" olarak atanan ?.'in, aylıksız izinli sayılıp sayılamayacağı ile adı geçenin 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümlerine göre Hususi Damgalı Pasaporttan yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "Başkanın" Bakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacağı hüküm altına alınmış; maddenin üçüncü fıkrasında da "Başkan" olarak atanacaklarda aranılan şartlara yer verilmiştir. Aynı maddenin beşinci fıkrasında ise, "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu maddede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görevde kaldıkları sürece, malî ve sosyal haklarını Kurumdan alırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendinin birinci ve ikinci fıkralarında; "Hususi damgalı pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken, kurumlarının muvafakati ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdamına müsaade edilen personelin aylıksız izinli sayılması gerektiği; bu gibi personelin kadrosuyla ilgisi devam edeceğinden, 5682 sayılı Pasaport Kanununun ilgili hükümlerinden yararlanmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.