İstisnai memurun muvafakat ile Akademik personel olarak nakil olabileceği

İstisnai memur statüsünde çalışan ilgilinin, Üniversitenizde 657 sayılı Kanun kapsamında bulunan kadrolara naklen atanmasının halen çalışmakta olduğu kurum ile 2547sayılı Kanunun 52 maddesi uyarınca Üniversitenizce tesis edilecek muvafakat işlemleri çerçevesinde mümkün bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 59, 74 Tarih : 26/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 57. sayfa

Türk Silahlı Kuvvetleri Bando Okulları Komutanlığında Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına tabi öğretmen unvanlı kadroda, istisnai memur statüsünde görev yapan ?'un, Üniversitenizde mevcut öğretmen kadrosuna naklen atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde, "?Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerleri?" istisnai memurluklar arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun 61'inci maddesinde, "?istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır." hükmüne; 74'üncü maddesinde de, "Bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 52 nci maddesinin (c) bendinde, "Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler muvacehesinde; Bando Okulları Komutanlığında istisnai memur statüsünde çalışan ilgilinin, Üniversitenizde 657 sayılı Kanun kapsamında bulunan kadrolara naklen atanmasının halen çalışmakta olduğu kurum ile 2547 sayılı Kanunun mezkur 52 nci maddesi uyarınca Üniversitenizce tesis edilecek muvafakat işlemleri çerçevesinde mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.