Sözleşmeli personelin merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilmesi

Genel Müdürlükte 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin bakanlık merkez teşkilatındaki birimlerde görevlendirilmesinin mümkün olduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 3046 / 44 Tarih : 11/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 67. sayfa

Genel Müdürlüğünüz merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personelin ?. Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Ankara il merkezindeki birimlerinde harcırah ödenmesini gerektirmeyecek şekilde görevlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4'üncü maddesinde; "Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışında geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet Memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 3046 sayılı Kanunun "Kamu kurum ve kuruluşları personelinin bakanlıklarda görevlendirilmesi" başlıklı 44'üncü maddesinde; "Bakanlıklar kendi bağlı ve ilgili kuruluşları personelinden ihtiyaç duyduklarını yatırım programları ve projelerin hazırlanması gibi konularda ve uzmanlık isteyen işlerde geçici olarak süre ve çalışma konusu belirtilmek şartıyla ve bakanın onayı ile bakanlık merkez teşkilatında görevlendirebilirler. Ancak bu personelin çalışma süresi altı ayı geçemez."hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde sözleşmeli personelin sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağı ancak Genel Müdürlüğünüz merkez teşkilatı için alınan vize ile çalışan personelinizin, yürütülen proje çalışmalarında hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, bahse konu madde hükümlerine uyulmak kaydıyla, ?. Bakanlığı merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.