Sözleşmeli statüde doldurulan sicillerin kademede değerlendirilemeyeceği

Sözleşmeli (4/B) personel statüsünde çalışmakta iken doldurulan sicil raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde dikkate alınmasının mümkün bulunmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 4, 64 Tarih : 30/03/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 21. sayfa

Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan 17/11/1989-1/5/1995 tarihleri arasında Bakanlığınız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak görev yapan ve 2/5/1991 tarihinde aynı Kanunun Ek Geçici 59 uncu maddesi hükmü gereğince Devlet memurluğu kadrosuna atanan ve sözleşmeli çalıştığı dönemde hakkında sicil raporları doldurulan Dr. ?'nun aynı Kanunun 64 üncü maddesi ikinci fıkrası hükmünden yararlanıp yararlanmayacağı hususundaki ilgi (a) yazıya ilgi (b) yazı ile "?sözleşmeli statüde geçirdiği dönemde doldurulan sicil raporlarında yer alan notlarının, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin Geçici 2 ve 16 ncı maddeleri çerçevesinde 100 tam puan üzerinden değerlendirilerek, 64 üncü maddede aranan şartlara haiz olduğunun tespit edilmesi halinde, intibakında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." şeklinde cevap verildiğini, ancak adı geçen personelin intibak işlemleri bu görüş doğrultusunda devam ettirilmekte iken Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının itirazı üzerine durumu Başkanlığımıza intikal ettiren ilgi (c) yazıya ilgi (d) yazı da "Sözleşmeli olarak çalıştığı dönemde tanzim edilen sicil raporlarının bahsi geçen Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince dikkate alınmayacağı mütalaa edilmektedir." şeklinde cevap verilmesi sebebiyle çelişkiye düşüldüğü husususundaki ilgi (e) yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrıldıktan sonra serbest olarak veya resmi veya özel müesselerde çalışanların bu işlerde çalışırken geçirdikleri sürelerden hangilerinin memuriyette geçmiş sayılacağı hususu temel olarak 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (C) bendinde, Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan memur kadrolarına atanmış olanların sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde geçen sürelerinin ne şekilde memuriyetten geçmiş sayılacağı hususu ise özel olarak aynı Kanunun Ek Geçici 59 uncu Maddesinde; "Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler." hükmü ile düzenlenmiş olup, bu hükme göre, sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta iken Devlet memurluğuna geçirilen Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşların sürekli işçi veya sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin intibaklarında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." ve 18.10.1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde; "Bu Yönetmelik Devlet Memurları Kanunun değişik 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır." hükmü yer almakta olup, bu hükümler gereğince, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre doldurulan sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 6 yıl 90 ve daha yukarı tespit edilmiş olduğu belirlenen Devlet memurları hakkında bir kademe ilerlemesi uygulaması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli istihdam edilen personel Devlet memuru olmadığı gibi, gerek Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinde gerekse 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, haklarında sicil raporu doldurulacağı yönünde herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.
Bu itibarla, adı geçen personel hakkında söz konusu hükme göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken doldurulan sicil raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde dikkate alınmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.