Şahsa bağlı haklarda makam tazminatı ödenmesi

4046 sayılı Kanun kapsamında atanan personelin daha önce aldığı kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının mahkeme kararıyla iptal edilmesi nedeniyle ilgiliye hangi tarihten itibaren makam tazminatı ödeneceği hk.


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 12/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 68. sayfa

4046 sayılı Kanun kapsamında Kurumunuza atanan Müfettiş (Ö) unvanlı personelin, 2001 yılında aldığı kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının mahkeme kararıyla iptal edildiği, mahkeme kararının uygulanması nedeniyle söz konusu personelin kazanılmış hak aylığının 15/01/2009 tarihi itibariyle 1'inci derecenin 1'inci kademesine geldiğinden bahisle ilgiliye hangi tarih itibariyle makam tazminatı ödenmesi gerektiğine dair ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4046 sayılı Kanunun değişik 22'nci maddesinde, "?Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır.
?
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dâhil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı haktan yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında (daha önce nakledilenler dâhil) dikkate alınır. İlgililerin yeni kadrolarına atandıkları tarihten önce, eski kadroları için mevcut olan ve saklı haklar kapsamında bulunan gösterge, puan, oran ve katsayı artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. Ancak eski kadro için bu tarihten sonra ihdas edilmiş hiçbir malî ve sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında değerlendirilmez. Atanılan kadrodaki derece yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri, aylık gösterge ve ek gösterge dışındaki ödemelerde, şahsa bağlı olarak saklı tutulan hakların ödendiği eski kadronun derecelerinin yükseltilmesi veya kademelerinin ilerletilmesi sonucunu doğurmaz?"
hükmü, geçici 22'nci maddesinde ise, "Bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerden nakil işlemi tamamlanmış olan personel hakkında 22 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarına göre yapılan fark tazminatı ve şahıslarına bağlı olarak saklı tutulan hakların ödenmesinde, ilgililerin eski kurumları ile ilişiklerinin kesildiği tarih esas alınır. 1.8.2003 tarihli ve 4971 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca şahsa bağlı hakları 15.8.2003 tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklı tutulan personelin şahsa bağlı hakları 14.8.2006 tarihinde sona erer. 15.8.2003 tarihinden bu Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihler arasında nakle tâbi tutulan ve şahsa bağlı haktan yararlanan personelin şahsa bağlı hakları ise atandıkları yeni kurumlarında göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle saklı tutulur ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce nakle tâbi tutulan personelin şahsa bağlı haklarının tespitinde ve fark tazminatının ödenmesinde bu fıkra hükümleri hariç 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nakil işlemleri tamamlanmamış personel hakkında 22 nci maddenin bu Kanunla değiştirilen hükümleri aynen uygulanır"
hükmü yer almaktadır.


Konuya ilişkin olarak 156 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen personelin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı ve görev tazminatı, bir bütün olarak yeni kurumlarına atanmalarına ilişkin onay tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere şahsa bağlı olarak azami üç yıl süre ile saklı tutulacağı, saklı haklar kapsamında yararlandıkları ödeme unsurlarında meydana gelen gösterge, puan, oran ve katsayı artışları, şahsa bağlı haklarda artış sayılacağı ifade edilmiştir. Atanılan kadrodaki derece yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri ise şahsa bağlı hak kapsamında yararlanılan aylık gösterge ve ek göstergelerin yükseltilmesini sağlayacak, derece ve kademeye bağlı olarak yapılan bunların dışındaki ödeme unsurlarının gösterge, puan ve oranlarının artırılması sonucunu doğurmayacaktır.
Diğer taraftan, 26/01/2006 tarih ve 26061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurumunuza Müfettiş (Ö) kadroları tahsis edilmiş ve mezkur Karar eki cetvellerde yer alan kadroların, personelin kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği ifade edilmiştir.
Başkanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, ilgilinin 2002 tarihinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce bildiriminin yapıldığı, bilahare Araştırmacı (Ö) olarak yapılan atama teklif işlemin idari yargı kararınca iptal edilmesi neticesinde farklı Kurumlar emrine değişik unvanlarla atama teklifinin yapılmasına karşın atama işlemlerinin sonuçlandırılamadığı, mezkur 22'nci maddede yapılan değişiklik neticesinde 17/03/2006 tarih ve 3731 sayılı yazımız ile Genel Müdürlüğünüz emrine Müfettiş (Ö) olarak atamasının teklif edildiği, 21/09/2006 tarihi itibariyle de göreve başladığı anlaşılmıştır. İlgilinin şahsa bağlı hak ödemesinin, atandığı tarih dikkate alınarak 3 yıl ile sınırlı tutulması gerekmektedir.
Bu itibarla, ilgilinin şahsa bağlı hak ödemelerinin bittiği tarihten itibaren, kazanılmış hak aylık derecesi dikkate alınarak makam tazminatının ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.