Polislerin çalışma saatleri ve fazla çalışma yaptırılması

Polislerin çalışma saatleri ve fazla çalışma yaptırılmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 99, 100, 101, 178 Tarih : 30/03/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 22. sayfa

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Başkanlığımıza yaptığınız ilgi başvuru incelenmiştir.
Bilindiği üzere, Memurların haftalık çalışma süresi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesi ile 40 saat olarak sınırlandırılmıştır. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil sayılacağı, ancak özel kanunlarla yahut bu Kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabileceği belirtilerek, Kanunun 100 üncü maddesinde; " Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur." hükmüne yer verilmiş ve 101 inci maddesinde ise günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekillerinin, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenleneceği öngörülmüştür.
Diğer taraftan, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesinde; "Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilmez." İfadesine yer verilerek çalışma saatleri düzenleme altına alınmış ve 29/09/1995 tarihli İçişleri Bakanlığı Onayı ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Çalışma Saatlerine İlişkin Esaslar uygulamaya konulmuştur.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Çalışma Saatlerine İlişkin Esaslara göre merkez ve taşra teşkilatında görevli olup, nöbet usulü ile çalışması zorunlu olan personelin çalışma saatlerinin, hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak olağanüstü durumlarda 12/12; diğer hallerde 12/24 veya 12/36 saat esaslarından herhangi birine veya her birine göre, taşra teşkilatında mülki amirin, merkez teşkilatında genel müdürün onayı ile düzenleneceği belirtilerek, büro hizmetlerinde çalışan personelin çalışma saatlerinin, herhangi bir olağanüstü durum olmadığı sürece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar gibi mesai saati olduğu, olağanüstü veya hizmetin gerektirdiği durumlarda, bu mesainin yetkili amir tarafından yazılı veya sözlü talimatla düzenlenebileceğine yer verilmiştir.
Ayrıca, Devlet memurlarının günlük çalışma saatleri dışında yapacağı fazla çalışmanın uygulamasına ilişkin esasları düzenleyen Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik 13/03/1975 tarihli ve 15176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.