Orman muhafaza memurunun unvan değişikliği sınavına girmesi

Aday orman muhafaza memuru olarak görev yaparken Orman Fakültesini bitiren ilgilinin aday memurlukla ilgili eğitimleri başarıyla tamamlayıp asli memurluğa atanması halinde, unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün olduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 27/06/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 59. sayfa

Aday orman muhafaza memuru olarak görev yaparken Orman Fakültesini bitirdiğinizden bahisle, adaylık süresi içinde unvan değişikliği sınavına katılıp katılamayacağınız ile sınavı kazanmanız halinde atamanızın yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi bilgi edinme talebi incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde; bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemek olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, Ek 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (a) bendinde, "Aday Memur: "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak" merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staj'a tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları ifade eder"; aynı maddenin (b) bendinde ise, "Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin herbirinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişileri ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, aday memurlukla ilgili eğitimleri başarıyla tamamlayıp asli memurluğa atanmanız halinde, unvan değişikliği sınavına katılmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.