Sendikal eylem sebebiyle işbırakana disiplin cezası verileceği

Sendikanın iş bırakma eylemine katılması nedeniyle görevine gelmeyen sendikalı personele disiplin hükümlerinin uygulanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 125 Tarih : 12/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 70. sayfa

Üyesi olduğu sendikanın çağrısı üzerine 25/11/2009 tarihinde iş bırakma eylemine katılması nedeniyle görevine gelmeyen personel hakkında Danıştay Onikinci Dairesinin daha önce vermiş olduğu (Esas No:2005/5767) kararı gözeterek herhangi bir disiplin incelemesi yapılmadığı ancak Valilik tarafından sendikal eylemlere katılması nedeniyle görevine gelmeyen personel hakkında adli ve idari yönden gerekli takibatın Kurumu tarafından yapılmasının istenmesi sonucu mezkur konu hakkında yapılacak işleme esas teşkil etmek üzere Başkanlığımızın görüşünü talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 125'inci maddesinin "Aylıktan kesme" başlıklı C bendinin (b) numaralı alt bendinde "Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" hükmü yer almıştır.
Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Kararların Sonuçları" başlıklı değişik 28'inci maddesinin birinci fıkrasında; "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir." hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, 2575 sayılı Danıştay Kanunun "İçtihatları birleştirme kurulunun görevleri" başlıklı 39'uncu maddesinde; "İçtihatları Birleştirme Kurulu, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gerekli görüldüğü takdirde, Danıştay Başkanının havalesi üzerine, Başsavcının düşüncesi alındıktan sonra işi inceler ve lüzumlu görürse, içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar verir." hükmü; "İçtihatların birleştirilmesini istemeye yetkili olanlar" başlıklı 40'ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; "Bu kararlara, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak zorundadır." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, mahkemelerin almış olduğu kararların sadece ilgili idareyi değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bağlayıcı niteliğe sahip olması için Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunca alınması veya düzenleyici bir işlemin iptaline ilişkin olması gerekmektedir. Bu nedenle, sendikanın çağrısı üzerine bir günlük iş bırakma eylemine katılan ve görevine gelmeyen personel hakkında zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerinin uygulanmasının gerektiği düşünülmektedir.