632 sayılı KHK ile memur olanlar adaylığa tabi olamayacakları

04/06/2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerden Devlet memurları kadrolarına atananlardan bir yıldan fazla hizmeti bulunanlar ile bir yıldan az hizmeti bulunanların adaylığa tabi tutulup tutulmayacağı hk.(13/06/2011-12406)


Kanun / Madde(ler) 657 / 54, 55 Tarih : 13/06/2011
Kaynak 33 sayılı bülten 30. sayfa

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinde, sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanacakları ile aday olarak atanan Devlet memurlarının adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olamayacağı ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara naklinin yapılamayacağı belirtilmiştir. Aynı Kanunun 55 inci maddesinde ise, aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttı getirilmiştir.
Öte yandan, 04/06/2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde 657 sayılı Kanuna geçici Geçici madde eklenmek suretiyle "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar." denilerek sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlere, Devlet memurluğuna atanmak için öngörülen sınavları kazanma şartına bağlı kalmaksızın kanunen memur kadrolarına geçiş hakkı tanınmıştır.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun Geçici 37 nci maddesi kapsamında memur kadrolarına atanan sözleşmeli personel hakkında, kanunun verdiği yetkiye binaen memur kadrolarına geçiş hakkı tanınması sebebiyle adaylık hükümlerinin uygulanamayacağı mütalaa edilmektedir.