Aylıksız izinde görevde yükselme eğitimi ve sınavı katılınamayacağı

Aylıksız izin kullanan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün olmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 02/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 23. sayfa

Kurumunuz tarafından düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına aylıksız izin kullanan personelin katılıp katılamayacağına, katılıp başarılı olmaları halinde atanmaları hususunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Yönetmeliğin 8'inci maddesinde, "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, kurumlar tarafından, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ise, hizmet içi eğitimin, kamu kurum ve kuruluşlarında "çalışan" personelin görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla yaptırılan eğitim olduğu hükmü getirilmiştir.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, uygulamanın istihdam edilen personelle ilgili olduğu ve aylıksız izin kullanan personelin hizmetle fiili ilişkisi kesilmiş bulunduğundan, görevde yükselme eğitimi ve sınavı veya unvan değişikliği sınavına katılmasının mümkün olmadığı ve katılıp da başarılı olanların ise, ilgili kadrolara atanamayacakları mütalaa edilmektedir.