Üyelikten ayrılma ve aidat kesintisi

MEB'e bağlı okullarda görev yapan personelin, kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okulda geçici görevlendirilmesi halinde, üyesi olduğu sendikadan çekilmek için Üyelikten Çekilme Formunu nereye vereceği hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 3, 16, 25 Tarih : 12/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 71. sayfa

25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3'üncü maddesinin (d) bendinde; "İşyeri: Kamu Hizmetinin yürütüldüğü yeri" ve (e) bendinde; "Kurum: Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idarî bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşlar" şeklinde tanımlanmıştır.
Mezkur Kanununun "Üyeliğin sona ermesi" başlıklı 16'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında; "Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 41'inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07/09/2001 tarihli ve 24616 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan; "Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 11/03/2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazete ile değişik 5'inci maddesinde de Sendika üyeliğinden çekilmek isteyen kamu görevlisi örneği (EK-3) de gösterilen "Kamu Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formu"ndan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra kurumuna verir. Kurum görevlisi kayıt numarası ve tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş (15) gün içinde sendikaya gönderir." ifadesi yer almaktadır.
Diğer taraftan söz konusu Kanunun "Üyelik ödentisi" başlıklı 25'inci maddesinin 1'inci fıkrasında; "Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder." düzenlemesine yer verilmiştir.
Belirtilen madde hükmünde üyelik aidatlarının, kamu görevlisinin aylığını ödeyen kamu işverenince kesilip, sendika hesabına aktarılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla sendika üyeliğinden çekilen kamu görevlisinin bu durumunun, personelin aylık veya ücretinden üyelik ödenti kesintisi yapılmaması için bağlı bulunduğu kuruma bildirilmesi gerekir. Bu bilgilendirme 16'ıncı madde de belirtilen üyelikten çekilme bildiriminin kuruma verilmesi ile gerçekleşmektedir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
- Mezkur kanun hükmünde kurum görevlisinin üyelikten çekilme formunun bir suretini kayıt numarası ile çekilmek isteyen kamu görevlisine derhal vermek zorunda olduğu özellikle belirtilmiştir. Dolayısıyla ilgili işlemin çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından şahsen gerçekleştirilmesi gerekmekte olup üyelikten çekilme formunun kayıtlı suretinin kamu görevlisine aynı anda verilmesinin gerektiği,
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 16'ncı maddesinde belirtilen "Kurum" ifadesinin iş yerlerinin tamamını kapsadığı,

- Kurumdan kastedilenin Milli Eğitim Bakanlığı olduğu, dolayısıyla geçici olarak görevlendirilen sendika üyesi kamu görevlisinin üyelikten çekilme formunu, Kanun hükmü gereği derhal bir suretini almak zorunda olduğundan fiili olarak görev yaptığı okula vermesi gerektiği,
- Aynı kanunun 25'inci maddesine göre üyelik ödentisi yapılma işleminin sonlandırılması ve uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla söz konusu kişinin teslim ettiği üyelikten çekilme formunun, teslim edilen kurumun iş yeri tarafından aylık ödemesinin yapıldığı iş yerine gönderilmesi gerektiği,
mütalaa edilmektedir.