KİT'lerde deneme süresini tamamlamadan istifa etmiş sözleşmeli personelin KPSS'ye girmeden atanması

sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen deneme süresini tamamlamadan istifa etmiş kişinin KPSS sınavına girmeden sözleşmeli olarak atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 7, 8 Tarih : 04/04/2007
Kaynak 26 sayılı bülten 24. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde 26/02/1990 tarihinde göreve başlayan ve deneme süresi bitmeden 27/02/1990 tarihinde kendi isteğiyle görevinde çekilen ??'in, Kamu Personel Seçme Sınavına girmeden Kuruluşunuza sözleşmeli personel statüsünde bir göreve tekrar atanıp atanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7 ve 8 inci maddeleri çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında halen çalışan ve istifa eden sözleşmeli personelin bu kuruluşlarda sınava tabi olmadan sözleşmeli personel olarak işe alınabileceği değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2007 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 16/10/2006 tarihli ve 2006/11106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar'ın 3/a maddesinin 2 nci paragrafında, "Kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, 2006 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)'u kadar nitelikli personelin açıktan ve naklen atanması konusunda kuruluş yönetim kurulu yetkilidir. Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya teknik nitelikleri haiz olması şartları aranır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm ve açıklama çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde sözleşmeli statüde görev yapmaktayken istifaen ayrılan ??, Kamu Personel Seçme Sınavına girmeden ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle tekrar sözleşmeli personel statüsünde bir pozisyona açıktan atanabileceği mütalaa edilmektedir.