İş kanunua tabi personelin naklinin yapılmayacağı

Kamu İktisadi Teşebbüsünün (TEKEL) bağlı şirketi olan ve satışı gerçekleştirilen Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. Genel Müdürlüğünde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihdas edilen 4857 sayılı İş Kanununa tabi kadrolarda görev yapan ve daha önce Kuruluşunuzda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve II sayılı cetvele dahil kadro ve pozisyonlarda görev yapmış olan personelin Kuruluşunuza nakil imkanının bulunmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4046 / 22 Tarih : 02/07/2008
Kaynak 28 sayılı bülten 61. sayfa

Kuruluşunuzun bağlı şirketi olan ve satışı gerçekleştirilen Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. Genel Müdürlüğünde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihdas edilen 4857 sayılı İş Kanununa tabi kadrolarda görev yapan ve daha önce Kuruluşunuzda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve II sayılı cetvele dahil kadro ve pozisyonlarda görev yapmış olan personelin Kuruluşunuza nakil imkanının bulunup bulunmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. de Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ihdas edilmiş olan kadrolarda istihdam edilen personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi olup, mevcut mevzuatta işçilerin memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına naklen atanabileceklerine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde, genel müdür ve genel müdür yardımcısı dışında kalan 1 sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolara yönetim kurulu kararı ile atama yapılacağı, 6, 7, 8 ve 58 inci maddelerinde ise, sözleşmeli personelin yönetim kurulu kararı ile işe alınacağı, sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranacak genel şartlar ile ilaveten aranacak diğer özel şartların teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunacağı, sözleşmeli personelin iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınacağı, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanların ayrıca sınava tabi tutulmayacağı, 399 sayılı KHK'nin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Başkanlığımızın yetkili ve görevli olduğu, sözleşmeli personele ilişkin olarak mezkur Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Başkanlığımızın görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, satışı gerçekleştirilen Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. Genel Müdürlüğünde işçi statüsünde çalışan personelin Kuruluşunuzda memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına naklinin yapılamayacağı değerlendirilmektedir.