Yetkili sendika belirlenmesinde üyeliğin esas alınacağı

Her yıl mayıs ayı içerisinde belirlenmesi gereken kamu görevlileri sendikaları üye sayılarının tespit edilmesinde maaş bordrolarının hazırlanmasından sonra kesinleşen üyeliklerin dikkate alınması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 30 Tarih : 12/05/2010
Kaynak 31 sayılı bülten 73. sayfa

Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun "Yetki" başlıklı 30'uncu maddesinin (a) bendinde;
"Kurumlarca yapılacak tespit;
Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.
Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.
Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir."
hükmü yer almıştır.
Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 42'nci maddesinin (b) bendi uyarınca Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komisyonda oyçokluğu ile "15 mayıs tarihi itibariyle maaşından üyelik aidat kesintisi yapılmayan kamu görevlilerinin yapılacak tespitte dikkate alınmaması gerektiğine" karar verilmiştir.
Öte yandan, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yapılan Sendika Aidatları İle İlgili Duyuruda (2010/16 Sayılı SAY2000İ Duyurusu-10.05.2010) "Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra (Mayıs ayı maaşından sendika kesintisi yapılmayanlar) Mayıs ayının 15 ine kadar herhangi bir sendikaya yeni üye olan personel için, personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacaktır." denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, her yıl mayıs ayı içerisinde sendika üye sayılarının tespiti hususunda Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda oyçokluğuyla alınan karar doğrultusunda Başkanlığımız 30.05.2008 tarihli ve 10444 sayılı yazısında "15 mayıs tarihi itibariyle maaşından üyelik aidat kesintisi yapılmayan kamu görevlilerinin yapılacak tespitte dikkate alınmaması gerektiği" değerlendirmesine yer verilmiştir. Ancak Maliye Bakanlığının bahse konu yazıya esas çoğunluk oyu yönündeki görüşünün, Muhasebat Genel Müdürlüğünce mayıs ayının 15 inden önce kamu görevlileri sendikalarına üye olan ve maaş bordrolarının daha önce hazırlanması nedeniyle sendika üyelik aidatı kesintisi maaş bordrolarında görülemeyen personel için ek bordro düzenlenebileceği görüşü ile değiştiği anlaşıldığından mayıs ayına ilişkin bordroların hazırlanmasından sonra 15 mayıs tarihine kadar (15 Mayıs hariç) kamu görevlileri sendikalarına üye oldukları prosedüre uygun olarak tespit edilen kamu görevlilerinin üyeliklerinin sendika üye sayılarının hesaplanmasında dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.